మనమూ ఇక బికినీ బేబీలతో కలిసి ప్లైట్ లో ప్రయాణం చేయచ్చు

ఎక్కడో ఏదో దేశంలో..బికినీ వేసుకున్న ఎయిర్ హోస్టస్ లు ప్లైట్ లో ఉంటారు. చక్కగా వాళ్లను చూస్తూ అక్కడ వాళ్లు ప్రయాణం చేస్తూంటారు..మనకి ఆ అదృష్టం లేదు కదా అని బాధపడేవారికి ఓ శుభవార్త.…